Общи условия

Общи условия за ползване

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ДИВАЛД КОМЕРС 2018” ЕООД, ЕИК 205390595, със седалище и адрес на управление: гр.Карлово,  ул.„Васил Левски“ № 1, , наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „www.Pazaruvai.bg”, наричана по-долу „Търговец”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦA

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

 

1. Наименование на Търговеца: „ДИВАЛД КОМЕРС 2018" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр.Карлово,  ул.„Васил Левски“ № 1, 

3. Регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205390595

4. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: 205390595               

5.1.  Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 

тел.: (02) 915-35-18

факс: (02) 915-35-25

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

7.2.  Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

7.3.  Комисия за защита на конкуренцията България 

София 1000, бул. "Витоша" №18 

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15 

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 3. www.Pazaruvai.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.Pazaruvai.bg чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Aport стоки, включително следното:

 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин www.Pazaruvai.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;                                                                                                         

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.Pazaruvai.bg;

4. Да получат препратка и да се уведомят за начина на плащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от www.Pazaruvai.bg;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.Pazaruvai.bg чрез интерфейса на страницата на www.Pazaruvai.bg, достъпна в интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на www.Pazaruvai.bg в интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

 

Чл. 5. (1) Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.Pazaruvai.bg чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в интернет на адрес www.Pazaruvai.bg.Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца.

 

(2) По силата на сключения с Потребителите, договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца.

 

(3) Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.Pazaruvai.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на www.Pazaruvai.bg в интернет.

 

(4) Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на www.Pazaruvai.bg и съгласно настоящите общи условия.

 

Чл. 6. (1) Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

 

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.Pazaruvai.bg

 

Чл. 7. (1) За да използва www.Pazaruvai.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца в платформата аsport.bg, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

 

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

(4) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.

 

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговица в платформата www.Pazaruvai.bgза да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от търговеца в платформата www.Pazaruvai.bg стоки.

 

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

 

Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата www.Pazaruvai.bg по следната процедура:

 

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.Pazaruvai.bg

 

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца в платформата www.Pazaruvai.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

 

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

 

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

 

(6) Потвърждение на поръчката;

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 10. (1) Търговецът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

 

(2) Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

 

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят  има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки.

 

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

 

 

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.Pazaruvai.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

 

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца в платформата www.Pazaruvai.bg са определени в профила на всяка стока в платформата www.Pazaruvai.bg

 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в платформата www.Pazaruvai.bg в профила на всяка стока в платформата www.Pazaruvai.bg

 

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца  в платформата www.Pazaruvai.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата www.Pazaruvai.bg

 

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата www.Pazaruvai.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата www.Pazaruvai.bg или електронна поща.

 

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата www.Pazaruvai.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца в платформата www.Pazaruvai.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само банкова сметка на Търговеца.

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен  в платформата www.Pazaruvai.bg на адрес Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия.

 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 

1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

2.За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

4. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

5. За доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.

 

6. За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

 

(3) Когато Търговецът в платформата www.Pazaruvai.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен  в платформата aport.bg на адрес и в Приложение № 1 към тези общи условия.

 

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

 

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Търговеца в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен  в платформата www.Pazaruvai.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

 

(8) Когато Търговецът в платформата www.Pazaruvai.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докатоПотребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

 

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
Над 199лв.
ПОДДРЪЖКА
Онлайн 24/7
ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА
В 14 дневен срок
ГОЛЕМИ ПРОМОЦИИ
Всяка седмица